Herstelplan

Over TrueBlue

Volgens de financiële spelregels voor pensioenfondsen is de financiële situatie van ons fonds niet goed genoeg. Op 31 december 2018 waren er te weinig buffers voor de lange termijn. Ons fonds heeft daarom begin 2019 het herstelplan geactualiseerd. Het herstelplan geldt alleen voor de middelloonregeling en is gebaseerd op de huidige situatie bij ons pensioenfonds. 

Wil je weten welke pensioenregeling voor jou geldt? Vul dan hier de naam van je werkgever in. 

Wat is een herstelplan?

Wanneer een pensioenfonds niet langer voldoet aan het vereiste eigen vermogen, moet het fonds binnen 3 maanden een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staan de mogelijkheden beschreven om de financiële positie van het fonds te verbeteren.

De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdende gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden.

Bij ons pensioenfonds moet deze dekkingsgraad binnen de hersteltermijn van 10 jaar minimaal gelijk zijn aan het strategisch vereiste eigen vermogen op basis van de beleidsdekkingsgraad. Dat is momenteel 114,2%. De verwachting is dat dit realiseerbaar is. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

Wat betekent dit herstelplan voor jou?

In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen, waarbij goed gekeken is naar een evenwichtige belangenafweging voor alle deelnemers van ons pensioenfonds. Het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen in de middelloonregeling voor (oud-) werknemers of pensioengerechtigden is opgenomen als uiterste redmiddel.

We proberen eerst met andere maatregelen de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door het niet verhogen van de pensioenen. Lees hieronder meer over de mogelijke maatregelen en het verdere proces.

Welke maatregelen beschrijft ons fonds in zijn herstelplan?

De hersteltermijn van 10 jaar is een relatief lange termijn. Dit zorgt ervoor dat de gevolgen voor de deelnemers beperkt blijven. Het fonds wil de kans op het verlagen van de pensioen(aansprak)en zo veel mogelijk beperken. Door de lange hersteltermijn worden de (oud-) werknemers en pensioengerechtigden in de middelloonregeling in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Om de beleidsdekkingsgraad weer op het vereiste niveau te krijgen, kan het pensioenfonds een aantal maatregelen nemen. Het feit dat de maatregelen vastliggen, betekent niet dat ze ook daadwerkelijk worden toegepast. Het bestuur besluit dat op basis van de financiële positie van het fonds op dat moment en in overleg met de sociale partners.

Op basis van het reguliere beleid wordt verwacht dat de beleidsdekkingsgraad in 2024 is hersteld tot het vereist eigen vermogen. Het pensioenfonds herstelt dan binnen de hersteltermijn van 10 jaar.

Maatregel 1: Geen verhoging pensioenen

Over het jaar 2019  heeft ons pensioenfonds de pensioenen en pensioenaanspraken niet kunnen verhogen. Naar verwachting gaat dat de komende jaren ook niet gebeuren. Daarmee worden pensioenen en pensioenaanspraken feitelijk minder waard, omdat de prijzen wel blijven stijgen.

Maatregel 2: Aanpassen premiebeleid

Werkgever en werknemer betalen iedere maand pensioenpremie. In 2019 is de doorsneepremie in de basisregeling 29% van de pensioengrondslag (28% plus 1% herstelpremie).

Maatregel 3: Verlagen pensioenen en pensioenaanspraken

De uiterste maatregel is het verlagen van de pensioenen en pensioenaanspraken in de middelloonregeling. Het fonds zal deze maatregel alleen inzetten als het écht niet anders kan.

Hoe nu verder?

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in mei laten weten akkoord te zijn met de actualisatie van het herstelplan van ons fonds in 2019. We houden je op de hoogte en zullen je uiteraard ook persoonlijk informeren als de situatie daarom vraagt.